Na podlagi 2. člena Pravilnika o usposabljanju in licenciranju v ju-jitsu (17.12.2020) in v skladu s 1. odstavkom 9. člena, JJZS razpisuje Tečaj usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva druge stopnje »Strokovni delavec 1, športno treniranje, JU-JITSU«Tečaj bo trajal od 7.9.2024 do 9.12.2024.

Predvideni urnik in vsebine:

Tema Št. ur Predviden datum
Sodniška pravila 1 5 7.9.2024
Splošno o Ju-jitsu 2 14.9.2024
Organizacija in vodenje tekmovanja (management) 2 14.9.2024
Fair play, etika in integriteta v športu 3 14.9.2024
Vadba za osebe s posebnimi potrebami 2 september
Pravila DUO sistema (prikazne tehnike v Ju-jitsu) Webinar DUO pravila in spremembe ne-waza 2 28.9.2024
Športna prehrana 3 12.10.2024
Živčno mišični sistem in razvoj moči 2 12.10.2024
Anatomija in fizioligija delovanja mišic in sklepov 5 12.10.2024
Tehnike v Ju-jitsu* 20 19.10.2024
Organizacija in vodenje tekmovanja 3 26.10.2024
Pravila DUO sistema (prikazne tehnike v Ju-jitsu) 4 26.10.2024
Psihološka priprava 5 9.11.2024
Prva pomoč 2 9.11.2024
Preprečevanje dopinga v športu (antidoping) 4 oktober
Skupaj ur 64  

Tečajniki bodo morali izvesti del vsebin izvesti s praktičnim delom v klubih, seminarsko nalogo ali podobno obliko sodelovanja. Enako velja za področje sojenja ter organizacije in vodenja tekmovanja (sodelovanje na tekmovanju na koledarju JJZS).

Del vsebin se izvede v obliki izdelave in predstavitve seminarske naloge na vsebino (po predhodnem soglasju nosilca vsebin). Vsebine se lahko, kjer je to smiselno in mogoče, izvedejo tudi na daljavo.

Pogoji za vključitev  v program usposabljanja

V program usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva prve stopnje »Strokovni delavec 1, športno treniranje, JU-JITSU« se lahko vključijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  1. starost 18 let,
  2. najmanj srednja poklicna šola,
  3. prvi (1.) kyu (rjavi pas).

Pogoj za pristop k izpitnim obveznostim je vsaj 80% prisotnost na obveznem delu ter vsaj 80% prisotnost na posebnih vsebinah. Pogoj za dokončanje usposabljanja je opravljen izpit, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, in sicer: 

  1. teoretični izpit iz obveznih vsebin (22 ur),
  2. teoretični in praktični izpit iz posebnih vsebin (64 ur).

Podrobnosti opravljanja teoretičnega in praktičnega dela izpita so opredeljene v predmetniku posebnih vsebin.  Izvajalec za posamezni tečaj razpiše najmanj tri izpitne roke.  Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«.

Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti. 

Kandidat-ka, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, si pridobi naziv "Strokovni delavec 1 - športno treniranje - Ju-jitsu".

Kandidati za tečaj morajo do konca tečaja priložiti potrdilo o opravljenem obveznem delu usposabljanja (22 ur) pri fakulteti za šport ali drugemu pooblaščenemu izvajalcu. Komisija lahko rok na prošnjo kandidata podaljša. Vpis v ŠPAK in diploma o strokovni usposobljenosti se izda po uspešno zaključenih obveznostih programa.

ROK ZA PRIJAVE 7.8.2024. 

Obrazec prijave je v Prilogi 3 pravilnika (spletna stran JJZS, rubrika Dokumenti). Prijave pošljite Komisiji za usposabljanje in licenciranje, na e-poštni naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kamor lahko naslovite tudi vprašanja, vezana na veljavnost stopnje usposobljenosti.

Na prvi in drugi izvedbi usposabljanja bodo še enkrat predstavljena pravila usposabljanja. Zavedajoč se dejstva, da imajo strokovni delavci obveznosti doma in v tujini, bodo glede na potrebe v začetku leta 2025 razpisani dodatni termini za vsebine, kjer bo ugotovljeno, da jih ni bilo mogoče izvesti v pričakovanem obsegu v letu 2024.