JU-JITSU IN JIU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE  je športna, samostojna, prostovoljna in nepridobitna zveza društev oz. klubov, v katero se z namenom uresničevanja skupnih interesov ter v skladu z interesi, opredeljenimi v svojih temeljnih aktih ter na podlagi veljavne zakonodaje združujejo JU-JITSU in JIU-JITSU klubi in društva ter klubi in društva v R Sloveniji, ki imajo v svojo dejavnost vključen tudi borilno veščino in šport JU-JITSU oz. JIU-JITSU ter klubi v čigar imenih  je razpoznati borilno veščino in šport ju-jitsu (JU-JITSU, JIU-JITSU, JIU-JUTSU,  ipd…).

Popolno ime zveze je JU-JITSU IN JIU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE saj združuje društva in klube, ki gojijo obe tesno sorodni veščini in športa, zveza pa v pravnem prometu uporablja skrajšano ime JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE (v nadaljevanju JJZS).

Organi JJZS so: 

  • skupščina JJZS;
  • izvršni odbor JJZS; 
  • nadzorni odbor JJZS; 
  • predsednik JJZS.

Druga delovna telesa so:

  • sekcije in stalne komisije JJZS;
  • častni svet;
  • disciplinska komisija.

SKUPŠČINA

Skupščina JJZS je najvišji organ JJZS. Njej so za svoje delo odgovorni vsi drugi organi.

Skupščina zveze je sestavljena tako, da ima vsaka članica JJZS po 1 delegatsko mesto s pravico glasovanja. Pravico glasovanja ima delegat, ki ga je delegirala polnopravna članica JJZS za tekoče leto s poravnano letno članarino

IZVRŠNI ODBOR

IO JJZS je predstavniški in izvršilni organ JJZS in opravlja organizacijska, strokovno-tehnična ter administrativna dela ter vodi delo JJZS med dvema skupščinama po programu in sprejetih sklepih skupščine JJZS. IO vodi predsednik JJZS.

IO je za svoje delo odgovorno skupščini JJZS. Skupščina JJZS imenuje in razrešuje člane IO z navadno večino prisotnih delegatov za mandatno dobo štirih (4) let.

Člani IO JJZS:

Predsednik JJZS: Robert Perc;
Podpredsednik JJZS: Vojko Vučkovič;
Generalni sekretar: Anja Štraus;
Športni direktor: Dejan Kink;
Direktor za veščino: Damjan Apollonio;
Predsednik sodniške komisije: mag. Martin Jazbec;
Predstavnik članic: David Štraus;
Predstavnik Komisije športnikov: Tim Toplak.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je organ JJZS, ki spremlja delo predsedstva in drugih organov JJZS. Naloge nadzornega odbora so: nadzor finančnega poslovanja, nadzor zakonitosti poslovanja, nadzor nad racionalno in namensko porabo sredstev, nadzor nad razpolaganjem s premoženjem.

Nadzorni odbor o svojem delu poroča skupščini JJZS, kateri je tudi odgovoren za svoje delo, o svojih ugotovitvah pa sproti obvešča tudi IO JJZS.

Predsednik: Vitja Gričar;
Člana: Andreja Osredkar in dr. Neven Polajnar.
.

PREDSEDNIK

Predsednik JJZS zastopa in predstavlja JJZS proti tretjim osebam, državnim in upravnim organom in organizacijam doma in v tujini. Predsednika JJZS v njegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik.

Predsednik JJZS je za svoje delo odgovoren neposredno skupščini JJZS. Skupščina JJZS imenuje in razrešuje predsednika JJZS z navadno večino prisotnih delegatov za mandatno dobo štirih (4) let.

Predsednik: Robert Perc.

GENERALNI SEKRETAR

Generalnega sekretarja JJZS izvoli skupščina JJZS izmed kandidatov.

Funkcija generalnega sekretarja JJZS je amaterska. Generalnega sekretar JJZS je za svoje delo odgovoren skupščini JJZS. Skupščina JJZS imenuje in razrešuje generalnega sekretarja JJZS z navadno večino prisotnih delegatov za mandatno dobo štirih (4) let.

Generalni sekretar: Anja Štraus (od 15.2.2024). Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SEKCIJI IN STALNE KOMISIJE

Sekciji JJZS sta Sekcija za šport in Sekcija za veščino.

Sekcija za šport je odgovorna za kategorizacijo in registracijo tekmovalcev, pristojnosti zveze s področja organizacije in izvedbe tekmovanj, delo reprezentance ter ostala področja, ki se nanašajo na ju-jitsu kot tekmovalni šport.

Sestava sekcije za šport:

Športni direktor: Dejan Kink;
Selektor za borbe: Tilen Hadolin;
Selektor za duo: Jure Žabjek;
Selektor za ne-wazo (jiu-jitsu): Nejc Hodnik (strokovni sodelavec);
Registracije: Danilo Steinman;
Kategorizacije: Sara Besal.

Sekcija za veščino je odgovorna za razvoj ju-jitsa kot tradicionalne in moderne borilne veščine, pripravo in izdelavo programov, usposabljanje kadrov s svojega področja in strokovno sodelovanje z varnostnimi in drugimi sorodnimi organi.

Sestava Sekcije za veščine:

Direktor: Damjan Apollonio;
Člani: Miran Grubenšek, Vlado Ilić, Peter Žmavc, Robert Jeseničnik, Boštjan Zemljič.

Stalne komisije JJZS so:

- Komisija za polaganje pasov (Komisija za pasove)

Predsednik: Elvis Podlogar;
Člani: dr. Srečko F. Krope, Miran Grubenšek, Peter Miklič, Slavko Puljić, Karli Kelc, Vlado Ilič, Boštjan Divjak.

- Komisija za usposabljanje in licenciranje

Predsednik: Ognjen Saje;
Člana: Matej Kabaj, Sašo Jereb, Sara Besal.

- Sodniška komisija

Predsednik: mag. Martin Jazbec;
Člani: sodniški zbor.

- Zdravniška in anti-doping komisija

Predsednica: Gabrijela Pirc;
Član: Anton Koželj in Jure Penica.

- Komisija športnikov

Poslanstvo komisije športnikov je zastopanje interesov športnikov in športnic. Komisija ima pet članov, ki jih za obdobje štirih let izvolijo aktivni registrirani tekmovalci JJZS. Komisija izvoli predstavnika, ki bo zastopal interese športnikov v izvršnemu odboru JJZS. Intere športnikov v izvršnem odboru zastopa Tim Toplak.
 
Cilji in naloge komisije so:  
a) organizirano zastopanje pravic in interesov športnikov,  
b) krepitev aktivne komunikacije med vsemi športniki in organi JJZS,  
c) priprava predlog za rešitve problemov športnikov,
d) obveščanje javnosti o delovanju komisije športnikov,  
e) sodelovanje s komisijo športnikov JJIF in OKS-ZŠZ.

- Komisija za IT podporo delovanju zveze

Neven Šrok

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinska komisija je delovno telo JJZS, ki vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe zoper člane JJZS ali društva in klube, ki so člani JJZS na I. stopnji v skladu z Disciplinskim pravilnikom. Disciplinska komisija ima šest članov, ki jih izvoli skupščina.  Ti izmed sebe izvolijo predsednika.

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in odloča o disciplinski odgovornosti v tričlanskem senatu v skladu z določili Zakona o pravdnem postopku in Zakona o upravnem postopku.

Predsednik disciplinske komisije poroča skupščini o delu organa enkrat letno.

Predsednik: predsednika izberejo člani disciplinske komisije na prvi seji.
Člani: Ana Agrež, Žan Artelj, Aljoša Frešer, Janko Divjak, Rok Šuster, Teja Toplak.

 

SAFEGUARDING - zaupnika športnikov za področje nadlegovanja in zlorab

Petra Strnad
Dragan Milutinović

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.