VAREN ŠPORT ZA VSE ("Safeguarding")

Športniki (in drugi deležniki v Ju-jitsu zvezi Slovenije) se lahko v primeru nadlegovanja ter spolnih (in drugih) zlorab obrnejo na zaupnika športnikov pri Ju-jitsu zvezi Slovenije (ang. Safeguarding Officer, področje pa v skladu s priporočili Mednarodnega Olimpijskega komiteja imenujemo "safeguarding"). Če menite, da ste žrtev nadlegovanja ali zlorab v okviru dejavnosti in aktivnostih Ju-jitsu zveze Slovenije ter njenih članic doma in po svetu, se lahko obrnete na zaupnika športnikov. 

Zaupnika športnikov za področje nadlegovanja in zlorab v Ju-jitsu zvezi Slovenije sta

Petra Strnad Ermenc
Dragan Milutinović

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nadlegovanje in zlorabe so lahko izražene v (vendar niso omejen samo na te) petih oblikah, ki se lahko pojavijo v kombinaciji ali ločeno, in sicer kot psihična zloraba, fizična zloraba, spolno nadlegovanje, spolna zloraba in  zanemarjanje.

Kaj razumemo pod posameznim pojmom:
 • psihična zloraba - pomeni vsako nezaželeno dejanje ali razširjanje informacij (tudi z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije), vključno z omejevanjem, izolacijo, verbalnim napadom, ponižanjem, ustrahovanjem, infantilizacijo ali kakršnim koli drugim obravnavanjem, ki lahko zmanjša občutek identitete, dostojanstva in lastne vrednosti.  
• fizična zloraba - pomeni kakršno koli namerno in nezaželeno dejanje - kot na primer udarjanja, pretepanje, brcanje, grizenje in zadajanje opeklin - ki povzroča fizične poškodbe ali psihične poškodbe ali stiske. Takšno dejanje lahko vključuje tudi prisilno ali neprimerno telesno dejavnost (npr. starostno ali fizično neustrezno usposabljanje za treninge, kadar pride do poškodbe ali bolečine), prisilno uživanje alkohola ali prisilno prakso dopinga. 
• spolno nadlegovanje - vsako nezaželeno in nepovabljeno vedenje spolne narave, bodisi ustno, neverbalno ali fizično.  
• spolna zloraba - vsako vedenje spolne narave, bodisi brez dotika, stika ali penetracije, kadar je privolitev prisiljena / manipulirana ali ni ali ne more biti dana.  
• zanemarjanje - v smislu tega dokumenta pomeni opustitev dolžnega ravnanja trenerja ali druge osebe, ki je dolžna skrbeti za športnika na način, da mu zagotovi tisto raven skrbnosti, ki mu ne povzroča škode, preprečuje nastanek škode ali povzroči neposredno nevarnost škode. 

Nadlegovanje in zlorabe lahko temeljijo na kateri koli podlagi, vključno z raso, prepričanjem, barvo kože, vero, etnično pripadnostjo, fizičnimi lastnostmi, spolom, spolno usmerjenostjo, starostjo, invalidnostjo, socialno-ekonomskim statusom in športno sposobnostjo. Lahko se zgodijo osebno ali preko spleta.

***

 

OKS Znak Slovenija OKS ZSZ SI RGB

Več informacij o varnem športnem okolju je mogoče dobiti tudi na spletnih straneh naše krovne športne organizacije, OKS-ZŠZ - v nadaljevanju nekaj uporabnih povezav:

INTEGRITETA V ŠPORTU: https://www.olympic.si/sportniki/Integriteta-v-%C5%A1portu

VARNO ŠPORTNO OKOLJE: https://olympics.com/ioc/safe-sport

PREPEČEVANJE ZLORAB IN NEPRAVILNOSTI: https://www.olympic.si/sportniki/Integriteta-v-%C5%A1portu/preprecevanje-zlorab-in-nepravilnosti-v-sportu

KOMISIJA ŠPORTNIKOV: https://www.olympic.si/sportniki/komisija-sportnikov/predstavitev-komisije-sportnikov-oks

 

***

V Mednarodni ju-jitsu zvezi (JJIF) je projekt večje zaščite športnikov pred nadlegovanjem in zlorabami (skupaj s preventivnimi projekti ozaveščanje in opolnomočenja) poimenovan s skupnim krovnim geslom "Ju-jitsu for Good".
Projekt naslavlja področja:

- ZAŠČITA (ang. protection): zaščititi otroke, ženske in druge ranljive skupine pred nasiljem in poškodbami;
- VKLJUČITEV (ang. inlusion): promovirati ju-jitsu kot šport za vse in prispevati k integraciji posameznikov, ki jih je prizadela razseljenost;
- OPOLNOMOČITEV (ang. empowerment): opolnomočiti žrtve družbene nepravičnosti v zagovornike, ki bodo prispevali k boljšemu svetu;
- TRAJNOSTNI ŠPORT (ang. sustainable sport): uporabiti ju-Jitsu kot platformo in orodje za reševanje ključnih svetovnih razvojnih vprašanj;
- JU-JITSU ZA MIR (ang. ju-jitsu for peace): prispevati k miru z močjo ju-jitsa.

 

Ju jitsu for Good logo***

DRUGE POTI PRIJAVE ZLORAB

Športniki (in drugi deležniki v Ju-jitsu zvezi Slovenije) lahko izkoristijo tudi druge priložnosti in možnosti prijave nepravilnosti, nadlegovanj ali zlorab. Nekaj jih navajamo v nadaljevanju.

 OKS zvizgavka Znak s pripisom SI CMYK e1689856488623

Žvižgavka – javi nepravilnosti v športu https://zvizgavka.olympic.si/

Žvižgavka omogoča anonimno prijavo zlorab v športnih organizacijah. Prijava je lahko anonimna in naj bo oddana v dobri veri.

 

MGTS logo small

Varuh športnikovih pravic - dr. Rožle Prezelj, kontakt: 051 388 361, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/varuh-sportnikovih-pravic/

 

Varuh športnikovih pravic si prizadeva za vzpostavitev varnega pravnega okolja za nemoteno športno udejstvovanje športnikov in delo strokovnih športnih delavcev z dosledno in pravno korektno implementacijo Zakona o športu in drugih podzakonskih predpisov ter drugih pravil.

Vodilna načela varuhovega dela in vodenja postopkov so načelo neformalnosti, ustnosti, hitrosti in zaupnosti postopka ob predpostavki, da to dopušča narava zadeve. Vsi postopki in svetovanje pri varuhu športnikovih pravic so za športnike in strokovne delavce v športu brezplačni.

Varuha športnikovih pravic imenuja Vlada Republike Slovenije na podlagi 66. člena Zakona o športu (ZŠpo-1), za mandatno obdobje petih let. Varuh športnikovih pravic skrbi za pravice športnikov in strokovnih delavcev v športu po tem zakonu, obravnava pritožbe, pripombe, predloge in pobude športnikov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov, strokovnih delavcev v športu, izvajalcev športnih programov, lahko pa tudi državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil, objavlja primere dobrih in slabih praks v športu na spletni strani varuha športnikovih pravic in o tem obvešča javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Varuh opravlja delo in ima uradne ure na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

***

Številka policije za klic v sili 113

img

ČE SI UDELEŽENEC ALI PRIČA V PROMETNI NESREČI,
ČE SI ŽRTEV ALI OČIVIDEC KRIMINALNEGA DEJANJA,
ČE MISLIŠ, DA JE MOTEN TVOJ MIR, ALI
ČE MENIŠ, DA LAHKO POLICIJA NA DRUG NAČIN
POSKRBI ZA TVOJO VARNOST,

POTEM KLIČI 113!

Kadar občani potrebujejo pomoč policije, lahko pokličejo na interventno številko policije 113. Interventni klic na številko 113 sprejme in evidentira policist operativno-komunikacijskega centra (OKC), ki deluje znotraj vsake policijske uprave. V Sloveniji je osem takšnih centrov. Tudi ko občan pokliče pomoč policije na telefonsko številko najbližje policijske postaje ali se osebno oglasi v policijski enoti ali poišče neposredno pomoč policistov na kraju dogodka ali dejanja, je o tem takoj obveščen pristojni operativno-komunikacijski center. Policist, ki sprejme obvestilo o interventnem dogodku, mora od prijavitelja zahtevati čim bolj natančne podatke, na podlagi katerih lahko določi stopnjo prioritete in organizacijo intervencije.

Pri telefonskem klicu na interventno številko policije 113 prosim povejte:

  • KAJ se je zgodilo (prometna nesreča, kaznivo dejanje, pretep ...),
  • KJE se je dogodek zgodil (kraj, vrsta ceste, npr. avtocesta, smer vožnje, bližina vidnejših objektov),
  • KDAJ se je zgodilo (ali ste na dogodek naleteli ali ste udeleženec dogodka),
  • ali je kdo poškodovan, število udeležencev (vozil, oseb) in
  • druge podatke, ki bi pripomogli k varnosti prijavitelja in drugih občanov.

Če bi bila pri prijavi dogodka komunikacijska ovira nerazumevanje jezika, poskušajte povedati osnovne podatke (kraj, ulica) ali v bližini poiščite koga, ki ga bo razumel in dogodek obrazložil policistu na interventni številki policije 113.

Kako pa lahko na pomoč pokliče gluha ali naglušna oseba? Več o tem: Klic na pomoč za gluhe in naglušne