ČASTNI SVET JU-JITSA

Častni svet je delovno telo JJZS, ki daje mnenja, priporočila in predloge ter nudi strokovno pomoč drugim organom in telesom JJZS. Častni svet ima predstavniško telo, Svet mojstrov ju-jitsa, ki izvaja naloge častnega sveta in ga zastopa pri delu drugih organov in delovnih teles JJZS. Število članov častnega sveta ni omejeno.

Član JJZS postane član častnega sveta, v kolikor izpolni naslednje pogoje: - nosilec mojstrske stopnje pasu; - starejši od 50 let; - osebni prispevek k razvoju ju-jitsa v Sloveniji.

Svet mojstrov sprejme ugotovitveni sklep, da kandidat izpolnjuje vse pogoje in ga vpiše v seznam članov Častnega sveta. Pravilnik o organizaciji in delu Častnega sveta podrobneje ureja naloge, organiziranost, članstvo in način dela tega organa.

Predsednik častnega sveta: Peter Žmavc
 
Svet mojstrov

Predsednik:  Peter Miklič
Člani:  Miro Deželak, Zlatan Dežman, Slavko Puljič, Marjan Starc, Jože Škraba in Bojan Zorec.