jjzs logoNa podlagi 2. člena Pravilnika o usposabljanju in licenciranju v ju-jitsu (17.12.2020) JJZS razpisuje Tečaj usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva druge stopnje »Strokovni delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU«. Tečaj bo trajal od 12.11.2023 do 28.2.2024.

Predvideni urnik in vsebine:

Tema

št ur

Datum

Kraj

Dogodek

Število izvedenih ur *

Sodniška pravila 2

8

12. 11. 2023

Kočevje **

Tekmovanje

8

Tehnike v Ju-jitsu

20

18. 11. 2023

Tacen ali Globoko

Seminar

8

Organizacija in vodenje tekmovanja

8

2. 12. 2023

Sevnica ***

Tekmovanje

8

Načrtovanje in izvedba vadbe

15

9. 12. 2023

Ljubljana

Seminar

4 ****

Letni načrt vadbe

5

Ljubljana

Seminar

5 ****

Telesna priprava

6

16. 12. 2023

Ljubljana

Seminar

2

Taktika v športni borbi

12

Ljubljana

Seminar

6

Športna prehrana 2

2

13. 1. 2024

Ljubljana

Seminar

2

Splošno o Ju-jitsu

4

Ljubljana

Seminar

4

SKUPAJ

80

       

* tečajniki bodo morali izvesti vsebine do predpisanega obsega ur s praktičnim delom v klubih, seminarsko nalogo ali podobno obliko sodelovanja.
** aktivno sojenje na tekmovanju v prikazu tehnik.
*** aktivno sodelovanje in pomoč pri organizaciji tekmovanja (naloge določi nosilec vsebin v sodelovanju z organizatorjem).
**** del vsebin se izvede v obliki izdelave in predstavitve seminarske naloge na vsebino (po predhodnem soglasju nosilca vsebin).

Pogoji za pristop k usposabljanju:

Na tečaj usposabljanja se lahko prijavi kandidat, ki je uspešno zaključil program obveznih vsebin in izpolnjuje splošne iz 12. in 13. člena pravilnika.

V program usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva druge stopnje »Strokovni delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU« se lahko vključijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  1. pridobljena stopnja usposobljenosti "Strokovni delavec 1, športno treniranje, JU-JITSU",
  2. vsaj eno leto športno pedagoških izkušenj,
  3. prvi (1.) dan (črni pas).

Pogoj za pristop k izpitnim obveznostim je vsaj 80% prisotnost na obveznem delu ter vsaj 80% prisotnost na posebnih vsebinah. Pogoj za dokončanje usposabljanja je opravljen izpit, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela,

Program usposabljanja za naziv »Strokovni delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU« obsega obvezne in posebne vsebine v obsegu 100 ur. Obvezne vsebine programa usposabljanja (20 ur) so določene v pravilniku ministrstva, pristojnega za šport, ki ureja usposabljanje strokovnih delavcev v športu. Posebne vsebine (80 ur) določi JJZS, skladno z določbami omenjenega pravilnika.

Kandidati za tečaj 2. stopnje morajo do konca tečaja priložiti potrdilo o opravljenem splošnem delu usposabljanja (20 ur) pri fakulteti za šport ali drugemu pooblaščenemu izvajalcu. Komisija lahko rok na prošnjo kandidata podaljša. Vpis v ŠPAK in diploma o strokovni usposobljenosti se izda po uspešno zaključenih obveznostih programa.

ROK ZA PRIJAVE 10.11.2023. Obrazec prijave je v Prilogi 3 pravilnika (spletna stran JJZS, rubrika Dokumenti). Prijave pošljite Komisiji za usposabljanje in licenciranje, na e-poštni naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kamor lahko naslovite tudi vprašanja, vezana na veljavnost stopnje usposobljenosti.

Na prvi in drugi izvedbi usposabljanja bodo še enkrat predstavljena pravila usposabljanja. Zavedajoč se dejstva, da imajo strokovni delavci obveznosti doma in v tujini, bodo glede na potrebe v začetku leta 2024 razpisani dodatni termini za vsebine, kjer bo ugotovljeno, da jih ni bilo mogoče izvesti v pričakovanem obsegu v letu 2023.