oks zszČLANICAM - v prilogi opomnik OKS-ZŠZ, da je pogoj za sofinanciranje strokovnih delavcev v športu iz javnih sredstev ustrezno strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu, ki je vpisan v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Vpis v razvid mora vsak posameznik urediti samostojno. Postopek je enostaven in brezplačen. Razvid je objavljen na spletni strani ministrstva, kjer najdete tudi vse ostale potrebne informacije. Javni financerji, Fundacija za šport, občine in država iz naslova letnega programa športa, bodo vedno bolj dosledne pri preverjanju pogojev za sofinanciranje strokovnih delavcev v športu, ki izvajajo športne programe. Strokovni delavci, ki v razvid niso vpisani, ne bodo sofinancirani, s tem pa lahko po nepotrebnem izgubljate pomembne prihodke. Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb, v nadaljnjem besedilu ZŠpo-1) v 2. točki drugega odstavka 46. člena namreč določa, da strokovno delo v športu lahko opravlja strokovni delavec, ki je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

To pomeni, da se mora vsak posameznik po pridobljeno pridobljeni izobrazbi, ki daje kompetence na področju športa, ali usposobljenosti s posameznega športnega področja ali panoge (to uredite pri JJZS), vpisati še v omenjeni razvid (to mora urediti vsak posameznik sam, na podlagi diplome JJZS in ostalih zahtevanih prilog).

Šele ko posameznik prejme odločbo ministrstva o vpisu v razvid, izpolnjuje vsa zakonska določila za opravljanje strokovnega dela v športu. Vpis v razvid je torej zadnje dejanje pridobivanja statusa strokovnega delavca v športu, ki pa je izrednega pomena, tako z vidika posameznika kot z vidika organizacije, v kateri posameznik deluje. Posameznik ima na ta način z vidika zakona pravico za delo v športu in tudi v primeru inšpekcijskega nadzora v tem delu nima težav.

Organizacije (društva, zveze, zavodi, ipd.), ki delujejo na področju športa, imajo s tem prav tako področje strokovnega kadra urejeno, dodatno pa nimajo težav pri kandidiranju za javna sredstva namenjena področju športa, bodisi na nacionalni, bodisi na lokalni ravni, saj je to eden od pogojev, ki ga mora organizacija izpolnjevati. Iz tega razloga vas pozivamo, da preverite in po potrebi pozovete svoje strokovno delavce, da vpis v razvid čim prej uredijo. Postopek vpisa je enostaven, vlogo je mogoče oddati tudi elektronsko.

Vse informacije o vpisu boste našli v priloženem dopisu OKS-ZŠZ.